Lid worden van de NVvMT? Klik hier 

We raden je aan om kennis te nemen van de statuten en huishoudelijk reglement voordat je je aanmeldt als lid. 

Je kunt lid worden van de NVvMT, wanneer je afgestudeerd bent of studeert aan een van de Hogescholen in Nederland die een erkende opleiding tot muziektherapeut of vaktherapeut muziek aanbieden. Lid zijn van je beroepsvereniging biedt je een aantal voordelen en mogelijkheden.

Volledig lidmaatschap

Indien je bent afgestudeerd aan een erkende opleiding, kom je in aanmerking voor het volledig lidmaatschap. Je geniet alle voordelen van het lidmaatschap.

Belangstellenden

Belangstellenden zijn diegenen die serieuze belangstelling hebben voor het muziektherapeutische beroep, maar geen (erkend) praktiserend beoefenaar van muziektherapie zijn. Bijvoorbeeld docenten aan opleidingen die zelf niet als muziektherapeut werkzaam zijn en geïnteresseerden die niet over een erkend diploma beschikken.

Als belangstellende mag je de ledenvergadering bezoeken, maar heb je geen stemrecht. Je ontvangt het Tijdschrift voor Vaktherapie, nieuwsbrieven, de toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijke informatie. Je kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning. Op grond van deze geringere rechten is lagere contributie vastgesteld.

Studenten

Alleen studenten aan een van de erkende opleidingen voor muziektherapie of vaktherapie muziek, kunnen gebruik maken van het voordelige studentlidmaatschap. Wanneer je onderwijs volgt aan een andere opleiding, kun je geen studentlidmaatschap verkrijgen.

Als studentlid heb je dezelfde rechten als een belangstellende. Nadat je bent afgestudeerd, kun je gebruik maken van twee overgangsjaren: lidmaatschap tegen gereduceerd tarief.

Reductie lidmaatschap

De NVvMT kent al jaren een vorm van volledig lidmaatschap (met stemrecht) tegen gereduceerd tarief, de zgn. 'twee overgangsjaren' voor leden die net afgestudeerd zijn. Met ingang van 12-03-2016 staat deze vorm van reductielidmaatschap ook open voor:

  1. Net afgestudeerde leden, twee zgn. overgangsjaren (aanmelden binnen een jaar na afstuderen);
  2. Pensioengerechtigde leden;
  3. Werkzoekende leden;
  4. Leden die als muziektherapeut woonachtig en werkzaam zijn in het buitenland.
  5. Leden die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn en de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in acht nemen. (met ingang van 9-3-2019, wijziging huishoudelijk reglement vastgesteld door de ALV) 

Leden (categorie 2-3-4-5) die in aanmerking komen voor het reductielidmaatschap, kunnen een verzoek hiertoe indienen bij het bestuur. Van werkzoekenden wordt verwacht dat zij een kopie van inschrijving UWV kunnen overleggen. Van langdurig zieken of arbeidsongeschikten wordt verwacht dat zij een kopie van de ziekmelding bij het UWV (door de werkgever) kunnen overleggen. Voor allen geldt een meldingsplicht om het bestuur op de hoogte te stellen wanneer de situatie gewijzigd is.

 

Contributie

 

Contributie 2022        2023-2025
Gewoon lidmaatschap € 300,-

€ 400,-

Belangstellend lidmaatschap € 210,-

€ 300,-

Reductielidmaatschap € 210,-

€ 270,-

Studentenlidmaatschap €   75,-

€ 75,-

Tweede lidmaatschap1 €   75,- € 75,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bij lidmaatschap van de NVvMT wanneer u tevens lid bent van de NVDT, NVDAT, NVBT, NVPMT, NVPMKT of NVVS.

 

Vergoeding contributie

Als lid van de NVvMT, via de FVB federatiepartner van CAO-partij FBZ, kunt u de contributie van uw vereniging via uw werkgever terugvragen. Dat levert u een aanzienlijk voordeel op. Voor meer informatie, kijk bij 'Veelgestelde vragen contributie' op de website van de FBZ. 

Deel dit via: