pianovingers.png

Introductie

De werkveldgroep wordt gevormd door muziektherapeuten die in de eigen praktijk werken. Zij willen elkaar consulteren in het zelfstandig ondernemerschap als muziektherapeut.

Consultatie

Consultatie is een vorm van overleg waarbij de consultvrager een actueel onopgelost werkprobleem voorlegt aan de consultatiegever, die bepaalde kennis en ervaring zodanig ter beschikking stelt dat de consultatievrager weer verder kan (de Weerd, 1980).

Daarnaast biedt consultatie de gelegenheid om elkaar te inspireren in het werken in de eigen praktijk. Consultatie is daarbij voornamelijk gericht op het functioneren van de praktijk of op het functioneren van de consultvrager in zijn praktijk.*

Doelen

Na de consultatie heeft de consultatievrager zodanig kennis opgedaan, dat de consultatievrager in staat is om verdere stappen te kunnen nemen om zijn probleem op te lossen.

De consultatie heeft andere deelnemers van de werkveldgroep geïnspireerd om verder vorm te geven aan de eigen muziektherapie praktijk.

Werkwijze

De consultvrager brengt van te voren en schriftelijk zijn onderwerp in bij de voorzitter. De voorzitter agendeert de onderwerpen. Deelnemers van de werkveldgroep verzamelen eventueel van te voren materiaal ten behoeve van de bijeenkomst. Indien wenselijk wordt een gastspreker uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst verloopt de consultatie in 4 fasen:

  • De consultatievrager vertelt zijn verhaal
  • Blinde vlekken worden opgespoord
  • Aangrijpingspunten worden gezocht
  • Er wordt afgerond en afscheid genomen (Hendriksen, 2009)

Frequentie, dag en tijdsduur

De werkveldgroep komt 3 keer per jaar bij elkaar. Op de derde dinsdag van september, februari en mei.

Accreditatie

De voorzitter of secretaris vraagt voor elke bijeenkomst van de werkveldgroep bij de SRVB accreditatie aan. Zij doet dit online via het aanvraagformulier. De aanvraag wordt maximaal een half jaar van te voren ingediend. Deelnemers aan de bijeenkomst zoeken in de lijst van SRVB zelf de desbetreffende bijeenkomst op en voegen de bijeenkomst toe aan hun formulier. De voorzitter van de werkveldgroep tekent de formulieren van de deelnemers.

Rollen

Voorzitter: Sonja Aalbers
Notulist: Roulerend
PR: Lotje Mathlener
Secretaris: Johanneke van Leeuwen

Aanmelding

Voor aanmelding en/of nadere informatie kunt u zich richten tot  Sonja Aalbers, Sonja [at] aalbers.nu

* Werkproblemen gericht op de muziektherapeut in relatie tot de cliënt of werkproblemen gericht op de cliënt zijn eerder passend om binnen intervisie te bespreken.