bongo.png

Lid worden van de NVvMT? Klik hier

U kunt toegelaten worden als lid van de NVvMT, als u afgestudeerd bent of studeert aan een van de Hogescholen in Nederland die een erkende opleiding tot muziektherapeut of vaktherapeut muziek aanbieden.

Soorten lidmaatschap

Volledig lidmaatschap
Indien u bent afgestudeerd aan een erkende opleiding, komt u in aanmerking voor het volledig lidmaatschap. U geniet alle voordelen van het lidmaatschap.

Belangstellenden
Belangstellenden zijn diegenen die serieuze belangstelling hebben voor het muziektherapeutische beroep, maar geen (erkend) praktiserend beoefenaar van muziektherapie zijn. Bijvoorbeeld docenten aan opleidingen die zelf niet als muziektherapeut werkzaam zijn en geïnteresseerden die niet over een erkend diploma beschikken.
Als belangstellende mag u de ledenvergadering bezoeken, maar heeft u geen stemrecht. U ontvangt het Tijdschrift voor Vaktherapie, nieuwsbrieven, de toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijke informatie. U kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning. Op grond van deze geringere rechten is lagere contributie vastgesteld.

Studenten
Studenten aan een van de erkende opleidingen voor muziektherapie of vaktherapie muziek, kunnen gebruik maken van het voordelige studentlidmaatschap. Wanneer u onderwijs volgt aan een andere opleiding, kunt u geen studentlidmaatschap verkrijgen.
Als studentlid heeft u dezelfde rechten als een belangstellende. Nadat u bent afgestudeerd, kunt u gebruik maken van twee overgangsjaren: lidmaatschap tegen gereduceerd tarief.

Reductie lidmaatschap
De NVvMT kent al jaren een vorm van volledig lidmaatschap (met stemrecht) tegen gereduceerd tarief, de zgn. 'twee overgangsjaren' voor leden die net afgestudeerd zijn. Met ingang van 12-03-2016 staat deze vorm van reductielidmaatschap open voor:

  1. Net afgestudeerde leden, twee zgn. overgangsjaren (aanmelden binnen een jaar na afstuderen);
  2. Pensioengerechtigde leden;
  3. Werkzoekende leden;
  4. Leden die als muziektherapeut woonachtig en werkzaam zijn in het buitenland.
  5. Leden die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn en de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in acht nemen.

Leden (categorie 2-3-4-5) die in aanmerking komen voor het reductielidmaatschap, kunnen een verzoek hiertoe indienen bij het bestuur. Van werkzoekenden wordt verwacht dat zij een kopie van inschrijving UWV kunnen overleggen. Voor allen geldt een meldingsplicht om het bestuur op de hoogte te stellen wanneer de situatie gewijzigd is.

Contributie 2019

(vastgesteld in de ALV van 17 april 2018)

Gewoon lidmaatschap € 220,00
Belangstellend lidmaatschap € 160,00
Reductielidmaatschap € 160,00
Studentenlidmaatschap €  75,00
Tweede lidmaatschap1 €  65,00

1 Bij lidmaatschap van de NVvMT wanneer u tevens lid bent van de NVDT, NVDAT, NVBT, NVPMT, NVPMKT of NVVS.

Vergoeding contributie

In sommige cao's is geregeld dat je werkgever de contributie van je lidmaatschap vergoedt. Dit is afhankelijk van de cao waar je onder valt, kijk hier voor een overzicht. Sommige werkgevers vergoeden het lidmaatschap van de beroepsvereniging alleen als de beroepsvereniging lid is van de FBZ (Federatie van Beroepsverenigingen in de Zorg). De FVB is hier namens de NVvMT lid van. 

Zelfstandig gevestigden kunnen als zakelijke kosten, de contributie helemaal aftrekken van de opbrengsten.

Lidmaatschap opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan kan dit schriftelijk door vóór 1 december van het lopende contributiejaar een email te sturen aan secretaris [at] nvvmt.nl, met een c.c. aan info [at] vaktherapie.nl.