trommelende-handen.png

NVvMT organogram (interne structuur)

Voorzitter – Albert Berman

“De voorzitter heeft als taak de grote beleidslijnen te bewaken, een bindende factor in het bestuur te zijn en externe contacten te onderhouden.”

albert berman voorzitter webDe voorzitter is lid van het dagelijks bestuur. Hij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. Hij stuurt andere bestuursleden aan en zit vergaderingen voor.
Daarnaast is de voorzitter het aanspreekpunt voor de leden. De voorzitter houdt toezicht op de diverse werkgroepen en commissies. Ook onderhoudt hij contact met de medewerkers van het secretariaat, lidverenigingen en de federatie.
De voorzitter is contactpersoon voor de Commissie van Toelating. Wanneer iemand lid van de beroepsvereniging wil worden, maar een in Nederland niet erkende opleiding heeft gevolgd, besluit deze commissie na onderzoek of men tot het lidmaatschap kan worden toegelaten dan wel afgewezen wordt.
De komende tijd wordt er voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van communicatie en pr. Daartoe wordt met verschillende organisaties overlegd, zodat lidmaatschap van de beroepsvereniging een meerwaarde krijgt voor de muziektherapeuten en er naar de maatschappij toe een duidelijke beeldvorming met betrekking tot muziektherapie ontstaat.

Albert Berman is de afgevaardigde vanuit Nederland voor de EMTC om op Europees niveau het vak muziektherapie af te stemmen en te zorgen voor een Europees registratiesysteem.

Email: voorzitter [at] nvvmt.nl

Secretaris - Tijs de Boer

"De secretaris onderhoudt het contact met de leden en beantwoordt de vragen die via het contactformulier van deze website binnenkomen. Hij verzorgt de Nieuwsbrief die 4 à 5 keer per jaar uitkomt."

Tijs de Boer

De secretaris is lid van het dagelijks bestuur. Hij is verantwoordelijk voor de interne communicatie (vergaderplanning, agenda maken, notulen maken) en heeft direct contact met de leden. Ook voor de Algemene Ledenvergadering zorgt de secretaris ervoor dat de leden de stukken op tijd hebben en dat de notulen geschreven worden.
De secretaris behandelt ingekomen en uitgaande post. Tegenwoordig is veel van deze post elektronisch geworden en checkt de secretaris om de paar dagen zijn inbox om deze werkzaamheden te kunnen doen. Hij verstuurt de Nieuwsbrief en onderhoudt contact met externe instellingen en bedrijven. Daarnaast onderhoudt zij nauwe contacten met de verschillende werkveldgroepen van de NVvMT en biedt ondersteuning bij het opstarten van nieuw op te richten werkveldgroepen.

Tijs heeft muziek en therapie apart proberen uit te voeren. Uiteindelijk is hij gestopt met zijn opleiding osteopathie om te kiezen voor de logische weg: muziektherapeut worden!

"Na het zien van de kracht die muziek uit cliënten kan halen, wil ik niets liever dan me inzetten voor de muziektherapie."

Heb je vragen, opmerkingen, wil je informatie over muziektherapie? Dan kun je de secretaris bereiken via email: secretaris [at] nvvmt.nl.

Penningmeester - Cunera van Heerden

"De penningmeester draagt zorg voor de financiën van de vereniging. Daarnaast houdt zij toezicht op de ledenadministratie. Voor beiden taken wordt samengewerkt met het secretariaat van de federatie."

cun van heerden - penningmeester webDe penningmeester is lid van het dagelijks bestuur. Zij is eindverantwoordelijk voor  de controle van de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar, het maken van de begroting voor het komende kalenderjaar, het bijhouden en controleren van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en het zo nodig halfjaarlijks aanpassen van de begroting. Eens per kwartaal is er overleg met de penningmeesters van de zusterverenigingen en de medewerker van het secretariaat van de FVB, over de financiën en de ledenadministratie van de vereniging. In samenwerking met het bestuurslid voor PR & Communicatie houdt zij de website bij. De penningmeester is het aanspreekpunt voor de leden voor wat betreft de begroting, jaarrekening, en de contributies.

Email: penningmeester [at] nvvmt.nl

Kennisinnovatie - Laurien Hakvoort, PhD, SRMTh, NMT-F

"Het bestuurslid Kennisinnovatie zet zich in op het gebied van onderzoek, beroepsprofiel, opleidingen en het bij- en nascholingsaanbod voor de leden. In het kader hiervan wordt contact onderhouden met de commissies opleidingen, commissies onderzoek en de commissie Modulen & Producten."

2016 Laurien Hakvoort webLaurien Hakvoort - kennisinnovatie Het bestuurslid kennisinnovatie is lid van het algemeen bestuur. Hij/zij onderhoudt contact met de opleidingen en werkt samen met de kennisinnovatoren van de lidverenigingen van de FVB. Een belangrijke taak binnen deze
portefeuille is onderzoek toegankelijk maken en het belang van onderzoek zichtbaar maken. Daartoe wordt nauw samen gewerkt met de commissie onderzoek welke hierin een belangrijke rol vervult. Daarnaast begeleidt het bestuurslid de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel van de muziektherapeuten.

Binnen deze portefeuille ziet Laurien het als haar uitdaging om binnen enkele jaren een goede onderzoeksagenda voor muziektherapie te hebben ontwikkeld, samen met de lectoren, hogescholen en met een brede achterban van alle aangesloten en geïnteresseerde muziektherapeuten! Ook hoopt ze de leden te stimuleren om binnen 2 jaar een nieuw
beroepscompetentieprofiel voor muziektherapeuten te hebben ontwikkeld.

Email: kennisinnovatie [at] nvvmt.nl

Belangenbehartiging - vacature

“De belangenbehartiger zet zich in voor de belangen van de leden van de NVvMT. Deze behartiging vindt plaats in samenwerking met de belangenbehartiger van de FVB. Vanuit één front werken we samen met de vier andere vaktherapeutische beroepen en staan we samen sterk.”

De belangenbehartiger is lid van het algemeen bestuur. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor vragen van leden over onderwerpen zoals het beroepsprofiel, de klachtencommissie, registratie bij de SRVB, de commissie Zelfstandig Gevestigde Vaktherapeuten, beroepserkenning, CAO’s, functiewaardering en rechtspositionele ondersteuning. De belangenbehartiger kan vragen beantwoorden en adviezen geven over hulpmogelijkheden en de verder te bewandelen weg. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de informatievoorziening over belangenbehartiging op FVB niveau naar de leden en zorgt zij ervoor dat wensen en informatie van leden op de goede plek terecht komen.

Email: belangenbehartiging [at] nvvmt.nl

PR & Communicatie - Loulou Baudoin en Yanou Cantineau (asp.)

“Het bestuurslid PR & Communicatie draagt zorg voor de informatieverstrekking zowel binnen de beroepsvereniging als naar externen. Daarbij houdt ze zich bezig met de informatie uitwisseling en samenwerking met aanverwante verenigingen en met de FVB”.

Loulou Baudoin2016 Yanou Cantineau webHet bestuurslid PR & Communicatie maakt deel uit van het algemeen bestuur. Zij vervult een ondersteunende rol binnen het bestuur o.a. met betrekking tot het redigeren van teksten en verzorgen van lay-out; het updaten en inhoudelijk aanvullen van informatie op de website; en de PR rondom studiedagen van de vereniging. Tevens draagt zij zorg voor de informatievoorziening naar externen. 

 Email: prcom [at] nvvmt.nl

Studentzaken - Rieco Assink (asp.)

“Het studentlid van het bestuur heeft als voornaamste taak om contact te onderhouden met studenten van de verschillende opleidingen. Daarnaast geven zij voorlichting aan studenten over de NVvMT, zodat ze weten wat de beroepsvereniging voor hen kan betekenen.”

In het bestuur van de NVvMT zitten twee leden die nog studeren aan één van de erkende opleidingen

Deze bestuursleden denken actief na over hoe de vereniging op een dusdanige manier gevormd kan worden, dat ook studenten zich betrokken voelen bij de vereniging. Daartoe geven zij presentaties over de NVvMT op de verschillende opleidingen in Nederland. Verder houden zij bij wat voor soort onderzoek er door studenten gedaan wordt en dragen zij zorg voor een felicitatie vanuit de NVvMT bij het afstuderen van studenten. Ook werven zij studenten die actief/passief willen zijn binnen de vereniging. Daarnaast is het hun taak om op de hoogte te blijven van activiteiten van de European Association of Music Therapy Students (EAMTS). Ook zullen zij aanwezig zijn bij (internationale) studentenbijeenkomsten.

Email: studentzaken [at] nvvmt.nl