gitaar.png

Hierom word je NVvMT lid:

 • vier keer per jaar het TIJDSCHRIFT VOOR VAKTHERAPIE in de brievenbus
 • elke maand de NVvMT NIEUWSBRIEF, met nieuws uit het muziektherapie veld, oproepen, foto’s, links en de uitgebreide agenda met studiedagen, congressen en nascholingen
 • regelmatig NVvMT NIEUWSFLITSEN, met bijv. de nieuwste vacatures
 • toegang tot het LEDENDEEL van nvvmt.nl en fvb.vaktherapie.nl, met veel actuele informatie
 • vermelding als muziektherapeut op MUZIEKTHERAPIE.NL (als je dat wilt)
 • KORTING op studiedagen en nascholingsactiviteiten van de NVvMT, van de FVB en van onze partners
 • GRATIS of korting op brochures van de NVvMT en FVB, zoals folders, promotiemateriaal en het Beroepscompetentieprofiel
 • STEMRECHT (als gewoon of reductielid) bij de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, samen bepaal je het beleid van de beroepsvereniging
 • De mogelijkheid om ACTIEF te worden voor je vak: in werkveldgroepen, projecten, commissies, netwerken of in het bestuur
 • Als STUDENT: gratis deelname aan de studentendagen, unieke kansen om te bouwen aan je netwerk en toekomst, deelname aan de studentencommissie of als bestuurslid studentzaken in het NVvMT bestuur
 • Je krijgt INDIVIDUELE JURIDISCHE BIJSTAND in geval van conflicten tussen werkgever en werknemer of met een cliënt en ONDERSTEUNING bij een FWG-indelingsprocedure
 • De NVvMT is (in de FVB) aangesloten bij de FBZ, die CAO ONDERHANDELINGEN voert namens ons, zodat de belangen van muziektherapeuten in (bijna) alle werkvelden worden behartigd.
 • Door lid te zijn ONDERSTEUN je de kennisinnovatie, PR en belangenbehartiging van de muziektherapie en muziektherapeuten in Nederland
 • Je valt als lid onder de BEROEPSCODE en KLACHTRECHT van de vereniging. Hiervan gaat een signaal uit naar de maatschappij: je bent een professional en houdt je aan de kwaliteitsregels van de beroepsorganisatie
 • Lidmaatschap van de NVvMT is VOORWAARDE voor het starten met de inschrijfprocedure in het REGISTER VAKTHERAPIE, waarmee de kwaliteit van je beroepsuitoefening zichtbaar wordt en periodiek getoetst wordt
 • VRIJGEVESTIGDE muziektherapeuten kunnen, mist ze bezig zijn met registratie, vermeld worden op de publiekswebsite vaktherapie.nl.
 • het FVB FEDERATIEBUREAU is ons kantoor en voor leden met alle vragen drie dagen per week telefonisch en 24/7 per mail te bereiken

Lid worden van de NVvMT? Klik hier

U kunt toegelaten worden als lid van de NVvMT, als u afgestudeerd bent of studeert aan een van de Hogescholen in Nederland die een erkende opleiding tot muziektherapeut of vaktherapeut muziek aanbieden.

Soorten lidmaatschap

Volledig lidmaatschap
Indien u bent afgestudeerd aan een erkende opleiding, komt u in aanmerking voor het volledig lidmaatschap. U geniet alle voordelen van het lidmaatschap.

Belangstellenden
Belangstellenden zijn diegenen die serieuze belangstelling hebben voor het muziektherapeutische beroep, maar geen (erkend) praktiserend beoefenaar van muziektherapie zijn. Bijvoorbeeld docenten aan opleidingen die zelf niet als muziektherapeut werkzaam zijn en geïnteresseerden die niet over een erkend diploma beschikken.
Als belangstellende mag u de ledenvergadering bezoeken, maar heeft u geen stemrecht. U ontvangt het Tijdschrift voor Vaktherapie, nieuwsbrieven, de toegang tot studiedagen en andere vakinhoudelijke informatie. U kunt geen aanspraak maken op rechtspositionele en functiegerichte ondersteuning. Op grond van deze geringere rechten is lagere contributie vastgesteld.

Studenten
Studenten aan een van de erkende opleidingen voor muziektherapie of vaktherapie muziek, kunnen gebruik maken van het voordelige studentlidmaatschap. Wanneer u onderwijs volgt aan een andere opleiding, kunt u geen studentlidmaatschap verkrijgen.
Als studentlid heeft u dezelfde rechten als een belangstellende. Nadat u bent afgestudeerd, kunt u gebruik maken van twee overgangsjaren: lidmaatschap tegen gereduceerd tarief.

Reductie lidmaatschap
De NVvMT kent al jaren een vorm van volledig lidmaatschap (met stemrecht) tegen gereduceerd tarief, de zgn. 'twee overgangsjaren' voor leden die net afgestudeerd zijn. Met ingang van 12-03-2016 staat deze vorm van reductielidmaatschap open voor:

 1. Net afgestudeerde leden, twee zgn. overgangsjaren (aanmelden binnen een jaar na afstuderen);
 2. Pensioengerechtigde leden;
 3. Werkzoekende leden;
 4. Leden die als muziektherapeut woonachtig en werkzaam zijn in het buitenland.
 5. Leden die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn en de richtlijnen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in acht nemen.

Leden (categorie 2-3-4-5) die in aanmerking komen voor het reductielidmaatschap, kunnen een verzoek hiertoe indienen bij het bestuur. Van werkzoekenden wordt verwacht dat zij een kopie van inschrijving UWV kunnen overleggen. Voor allen geldt een meldingsplicht om het bestuur op de hoogte te stellen wanneer de situatie gewijzigd is.

Contributie 2019

(vastgesteld in de ALV van 17 april 2018)

Gewoon lidmaatschap € 220,00
Belangstellend lidmaatschap € 160,00
Reductielidmaatschap € 160,00
Studentenlidmaatschap €  75,00
Tweede lidmaatschap1 €  65,00

1 Bij lidmaatschap van de NVvMT wanneer u tevens lid bent van de NVDT, NVDAT, NVBT, NVPMT, NVPMKT of NVVS.

Vergoeding contributie

In sommige cao's is geregeld dat je werkgever de contributie van je lidmaatschap vergoedt. Dit is afhankelijk van de cao waar je onder valt, kijk hier voor een overzicht. Sommige werkgevers vergoeden het lidmaatschap van de beroepsvereniging alleen als de beroepsvereniging lid is van de FBZ (Federatie van Beroepsverenigingen in de Zorg). De FVB is hier namens de NVvMT lid van. 

Zelfstandig gevestigden kunnen als zakelijke kosten, de contributie helemaal aftrekken van de opbrengsten.

Lidmaatschap opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan kan dit schriftelijk door vóór 1 december van het lopende contributiejaar een email te sturen aan secretaris [at] nvvmt.nl, met een c.c. aan info [at] vaktherapie.nl.

Register Vaktherapeutische Beroepen

Op 1 januari 2008 werd het Register Vaktherapie geopend voor beroepsbeoefenaren. In dit register kunnen beoefenaren van de vaktherapeutische beroepen zich laten opnemen, als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Op de volgende website vindt u informatie over het register: www.registervaktherapie.nl

Om opgenomen te kunnen worden in het register, is het een vereiste om lid te zijn van de beroepsvereniging en in het bezit te zijn van een HBO en/of Master diploma, afgegeven door een erkende opleiding voor muziektherapie of creatieve therapie muziek.

Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen over het Register Vaktherapie.

 

Bachelor opleidingen Muziektherapie

logo ArtEZ institute of artsArtEZ Conservatorium Enschede |
Institute of the Arts

Naam opleiding: B Muziektherapie; voltijd; CROHO 39206

 

HAN logoHogeschool Arnhem & Nijmegen

Naam opleiding: B Vaktherapie (Muziek); deeltijd, voltijd; CROHO 34644

 

HU logo

Hogeschool Utrecht - Amersfoort

Naam opleiding: B Vaktherapie (Muziek); deeltijd, duaal, voltijd CROHO 34644

 

HSZ logoHogeschool Zuyd

Naam opleiding: B Vaktherapie (Muziek); voltijd CROHO 34644

 

Stenden university logoNHL Stenden Hogeschool 

Naam opleiding: B Vaktherapie (Muziek); deeltijd CROHO 34644  

 

logo HS LeidenHogeschool Leiden

Naam opleiding: B Vaktherapie (Muziek); voltijd; CROHO 34506

(erkenning NVvMT diploma vanaf januari 2017)

 

Master opleidingen Vaktherapie en Muziektherapie

KenVak logoKenVak (Kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën)

Naam opleiding: Master of Arts Therapies; deeltijd; CROHO

 


logo codartsCodarts

Naam opleiding: Master of Arts Therapies (MA); deeltijd; CROHO 49108

 

 

Naam opleiding: Master of Music Therapy (MA); voltijd; CROHO 70192

en Pre-Master Music Therapy