ggz

 1. 13 oktober 2022
  Kwaliteitskader Forensische Zorg (KFZ)
  Op 27 september 2022 is het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) officieel geregistreerd bij de Nederlandse Zorg Autoriteit. Het Kwaliteitskader Forensische Zorg beschrijft een gedeelde visie over wat goede kwaliteit van zorg is en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Dit is opgeschreven in een vijftal pijlers: ...
 2. 12 oktober 2022
  Ggz in zwaar weer: wat betekent dit voor jou als vaktherapeut?
  Regelmatig is in het nieuws dat de ggz in zwaar weer zit. In 2022 is er een groot inkomstenverlies van 5 tot soms wel 15% ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar. Dit in combinatie met de inflatie geeft veel zorgen bij bestuurders van ggz-instellingen en bij werknemers. De vraag is: hoe gaan we dit betalen? In 2022 is ook...
 3. 21 december 2021
  Afronding programma Zorg voor jeugd: afscheid Janet Kos
  De afgelopen jaren heeft Janet Kos vanuit de samenwerkende beroepsverenigingen LVVP, NVvP, FVB, NIP en NVO, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd OZJ de functie van landelijk intermediair vrijgevestigde jeugd ggz vervuld. Zij was het landelijke aanspreekpunt voor vrijgevestigde aanbieders en...
 4. 22 april 2021
  Standpunten betere GGZ bij de Tweede Kamer
  Onder de titel ‘Zet in op een geestelijke gezondheidszorg die de cliënt centraal stelt’ heeft de FVB de standpunten van de vaktherapeuten overgebracht naar de ‘nieuwe’ Tweede Kamer. Na de verkiezingen zijn er veel nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd die de vaktherapeuten nog niet kennen.  De wachtlijsten...
 5. 19 april 2021
  Invoering zorgpresatiemodel: budgetten voor vaktherapie gehandhaafd
  De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar. Het systeem van DBC’s is daarmee beëindigd. De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Met deze nieuwe informatie kunnen instellingen, zorgverleners en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het...
 6. 18 maart 2021
  Webinar over nieuwe zorgstandaard Psychotrauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
  Om kennis te maken met deze nieuwe standaard organiseert Akwa GGZ een gratis interactief webinar. Onderwerpen als diagnostiek, samen beslissen, medicatie, herstel en nazorg worden besproken door ervaringsdeskundige Monique Timmermans en klinisch psycholoog Sjef Berendsen. Patrick Nederkoorn, presentator en cabaretier, leidt het gesprek. Tijdens...
 7. 03 augustus 2020
  Online panel Akwa GGZ: meld je aan als vaktherapeut!
  Akwa GGZ is een alliantie gericht op kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ is opgericht door en voor het veld. De rechtstreekse inbreng van professionals en patiënten zijn belangrijk als het om de kwaiteit in de ggz gaat. MIND beheert een groot panel van patiënten, hiermee stemt Akwa GGZ af. Voor zorgprofessionals...
 8. 29 november 2016
  Ggz lanceert nieuwe beweging
  MIND is een samenwerking van het Landelijk Platform GGz, Fonds Psychische Gezondheid en Korrelatie. Het is het landelijke aanspreekpunt voor alle vragen en knelpunten rond psychische kwetsbaarheid, waarbij verbinden centraal staat. Bij haar lancering introduceerde MIND ook haar nieuwe websites, zoals MINDyoung voor jongeren en...
 9. 05 juli 2016
  Wachttijden bij huisartsen voor mensen met ernstige psychische klachten
  De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden groter. Dit blijkt uit een peiling onder huisartsen die de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft uitgevoerd. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor...
 10. 28 juni 2016
  Gratis app Cao GGz
  De CAO GGZ-app kun je gratis downloaden via de appstores iTunes en Google Play. Naast de CAO-tekst heeft deze app vijf eenvoudige tools om berekeningen te maken. Het gaat dan om het uitrekenen van: het aantal te werken uren per jaar; de financiële vergoeding bij ORT-diensten; het aantal LFB-uren per jaar; de ingangsdatum van het...
 11. 19 mei 2016
  Advies expertgroep: uitbreiding ambulante GGZ nodig
  In 2012 zijn in het Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ landelijke afspraken gemaakt over de afbouw van de intramurale GGZ. Die afbouw moet ruimte maken voor intensivering van de ambulante zorg, vooral voor mensen met ernstiger psychische aandoeningen. Streefcijfers zijn afgesproken over het aantal af te bouwen bedden. Over de ambulante opbouw zijn...
 12. 19 april 2016
  Cao GGZ nu van toepassing op alle werkgevers en werknemers
  Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenehid is de Cao GGZ 2015-2017 algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor zijn de cao-bepalingen van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de GGZ-sector.   Alle werknemers bij GGZ-instellingen vallen hierdoor onder deze cao. Werkgevers die onder de werkingssfeer van...
 13. 31 maart 2016
  GGZ-behandeling heeft gunstig resultaat bij tweederde van cliënten