Afwegingskader voor Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari 2019

03 juli 2018

Vanaf 1 januari 2019 is een afwegingskader onderdeel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ieder cluster van beroepsgroepen heeft een afwegingskader op basis waarvan je als professional het risico op en de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat je in staat stelt te beoordelen of er sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel een vermoeden daarvan, dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen. Als FVB hebben we meegewerkt aan het afwegingskader voor het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Vaktherapeuten vallen net als systeemtherapeuten en gezinstherapeuten onder het kopje (psycho)therapeuten. Het afwegingskader wordt onderdeel van de professionele standaarden, waaronder ook de beroepscode valt.

Het hanteren van een afwegingskader is verplicht in de stappen 4 en 5 van de Meldcode. Een andere belangrijke verandering is dat in stap 5 je als professional naast melden bij Veilig Thuis tegelijkertijd zelf hulp kan (blijven) bieden of organiseren, al dan niet in samenwerking met Veilig Thuis. Het eerdere onderscheid tussen óf hulpverlenen óf melden vervalt dus als na toepassing van het afwegingskader de conclusie is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

Werken met de verbeterde meldcode is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor mensen die werken in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Tot 1 januari kun je als beroepskracht ervaring opdoen met het werken met het afwegingskader in de Meldcode en kunnen organisaties zich voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Organisaties zijn verplicht de afwegingskaders toe te voegen aan hun Meldcode en de kennis over en het gebruik van de Meldcode te bevorderen. 

Het doel van de verbeterde Meldcode is slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Daarvoor is het nodig dat je als beroepskracht goed uit de voeten kunt met de Meldcode en dat je wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid meldt bij Veilig Thuis. Juist omdat de problematiek vaak jarenlang speelt, ontwikkelt Veilig Thuis daarvoor een ‘radarfunctie’. Dit betekent dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren en veiligheid over een langere periode en intensiever volgt. Daarom is het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld bij Veilig Thuis.

Meer informatie over de meldcode en afwegingskaders kun je hier vinden. Het afwegingskader waar je als vaktherapeut onder valt kun je hier vinden. 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht