Samenwerkende beroepsverenigingen benaderen Tweede Kamer over knelpunten in de Jeugdhulp

29 november 2021

In het kader van het wetgevingsoverleg van 29 november hebben de samenwerkende beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties en aanbieders, twee brieven gestuurd aan de vaste commissie voor VWS. Daarin is onze inzet in de Hervormingsagenda Jeugd toegelicht, en is aandacht gevraagd voor een aantal acute knelpunten die nu al aangepakt kunnen worden. Ook is gewezen op de belangrijke inzet van vrijgevestigde professionals in het jeugddomein.

Aandachtspunten Hervormingsagenda

Binnen een vijfhoek van het Rijk, gemeenten, cliënten, aanbieders en professionals wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Doel is de jeugdhulp te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken.
In de brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS hebben de professionals, aanbieders en cliënten de Kamer een aantal aandachtspunten meegegeven voor de bespreking van de begroting. Zo wordt aandacht gevraagd voor vroegsignalering en preventie, voor blijvende inzet voor professionalisering en vakmanschap, en voor de inzet van ‘zware’ expertise in de toegang.
Daarnaast wijzen de beroepsverenigingen, clientorganisaties en branches erop dat een aantal acute knelpunten (zoals wachttijden, personeelstekort, administratieve lasten en tarieven) nú al aangepakt kunnen worden.
Lees hier de volledige brief.

Inzet van vrijgevestigden

In het jeugddomein wordt door gemeenten vaak zorg ingekocht bij grotere instellingen, waarmee de hoogwaardige expertise van vrijgevestigde professionals over het hoofd wordt gezien.
Dit is onwenselijk, zeker gezien het feit dat de wachtlijsten onaanvaardbaar lang zijn, en er soms helemaal geen passende plek wordt gevonden voor jongeren die hulp nodig.
In een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS pleiten de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd onder meer voor erkenning van en waardering voor vrijgevestigden in het jeugddomein; voor inkooptrajecten waarin recht wordt gedaan aan deze professionals, en voor verlaging van administratieve lasten. Ook wordt in de brief aangedrongen op het behoud van de positie van Intermediair Vrijgevestigden, die optreedt als onafhankelijk procesbegeleider en bemiddelaar tussen gemeenten en zorgaanbieders.
Lees hier de volledige brief.

Wetgevingsoverleg Jeugd

Maandag 29 november is het Wetgevingsoverleg Jeugd. Alle stukken hiervoor zijn hier te vinden, zoals ook de voortgangsbrief Jeugd van de staatssecretaris d.d. 22 november. Een van de bijlage hiervan is de Slotrapportage Zorg voor de Jeugd waarover op Zorg voor de jeugd deze week dit bericht verscheen.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht